<<<<โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรียินดีต้อนรับ>>>>
 

รายละเอียดของงานโครงการ
ระดับประถมศึกษา

         1. กลุ่มวิชาการ                    จำนวน           12        โครงการ
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. โครงการศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้
  3. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  4. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโรงเรียน
  5. โครงการประหยัดพลังงานอนุบาลช่วยชาติ
  6. โครงการวัดและประเมินผลตามสภาพเป็นจริง
  7. โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
  8. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
  9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
      10. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน
      11. โครงการส่งเสริมการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
      12. โครงการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
  2. กลุ่มบริหารงานทั่วไป    จำนวน          10        โครงการ

           1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
           2. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อประชาธิปไตยในโรงเรียน
           3. โครงการวินัยดีศรีอนุบาล
           4. โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
           5. โครงการโรงเรียนสีขาว
           6 . โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
           7. โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย
           8. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
           9. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
          10. โครงการสายสัมพันธ์บ้าน ชุมชนและโรงเรียน
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  จำนวน           1        โครงการ

          
  1. โครงการพัฒนาบุคลากร

  4. กลุ่มงบประมาณ             จำนวน           2          โครงการ

           1. โครงการพัฒนาพัสดุครุภัณฑ์
           2.โครงการบริการอาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

 

 

 

Copyright Anubarnsingburi All right reserved
Contact Webmaster

Email : khengu@yahoo.com
ครูอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
Web Site is best viewed:- IE5,Screen Resolution 1024x 768