<<<<โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรียินดีต้อนรับ>>>>
 


คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
           
เรียนดี              สามัคคี         มีวินัย                รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

ความหมายคำขวัญ
ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เรียนดี   :  มีความรู้ ความสามารถเยี่ยมในด้านวิชาการ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ  ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
สามัคคี  :  มีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ไม่ทะเลาะหรือแตกแยกกัน
มีวินัย :  มีระเบียบวินัยดี  มีความประพฤติเรียบร้อยทั้งกาย วาจา ใจ
รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ :  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

 

  

Copyright Anubarnsingburi All right reserved
Contact Webmaster

Email : khengu@yahoo.com
ครูอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
Web Site is best viewed:- IE5,Screen Resolution 1024x 768

ที่ปรึกษาเพิ่มเติม : อาจารย์เจน  ตรีไว และ ครูเทพี  ไวประดับ